എണ്ണം  തിയതി  വിഷയം  ലിങ്ക് 
1 24-08-2022 ശ്രീ. യു. എ. ലത്തീഫ് 23.08.2022 – ന് നിയമസഭയില്‍ ഉന്നയിച്ച സബ്മിഷന് വ്യവസായ മന്ത്രി നൽകിയ മറുപടി /mr-u-a-latif-submission-reply/