ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
1 03-06-2022 മാതൃഭൂമി
2 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
3 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
4 03-06-2022 ജനയുഗം 
5 09-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
6 09-06-2022 മംഗളം 
7 10-06-2022 കേരളകൗമുദി
8 13-06-2022 കേരളകൗമുദി
9 14-06-2022 മാതൃഭൂമി 
10 16-06-2022 മാതൃഭൂമി 
11 20-06-2022 കേരളകൗമുദി
12 24-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
13 01-07-2022 കേരളകൗമുദി
14 05-07-2022 മലയാള മനോരമ 
15 05-07-2022 മാതൃഭൂമി 
16 05-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
17 05-07-2022 കേരളകൗമുദി
18 11-07-2022 കേരളകൗമുദി
19 23-07-2022 ജനയുഗം 
20 04-08-2022 മലയാള മനോരമ 
21 08-08-2022 ദേശാഭിമാനി 
22 13-09-2022 മാതൃഭൂമി
23 05-09-2022 ജനയുഗം 
24 06-09-2022 ജനയുഗം 
25 14-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
26 15-09-2022 കേരള കൌമുദി 
27 15-09-2022 മംഗളം 
28 17-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
29 17-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
30 20-09-2022 മലയാള മനോരമ 
31 20-09-2022 മാതൃഭൂമി 
32 20-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
33 22-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
34 22-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
35 24-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
36 24-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
37 23-09-2022 ജനയുഗം 
38 23-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
39 23-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
40 23-09-2022 മലയാള മനോരമ 
41 26-09-2022 മാതൃഭൂമി 
42 26-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
43 26-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
44 26-09-2022 കേരള കൌമുദി 
45 27-09-2022 ദേശാഭിമാനി
46 28-09-2022 മാതൃഭൂമി 
47 28-09-2022 ദേശാഭിമാനി
48 28-09-2022 ദേശാഭിമാനി
49 30-09-2022 ദീപിക 
50 30-09-2022 ജനയുഗം 
51 30-09-2022 മലയാള മനോരമ 
52 07-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
53 20-10-2022 മലയാള മനോരമ 
54 20-10-2022 മലയാള മനോരമ 
55 20-10-2022 ദേശാഭിമാനി
56 20-10-2022 ജന്മഭൂമി 
57 21-10-2022 മലയാള മനോരമ 
58 21-10-2022 മലയാള മനോരമ 
59 21-10-2022 മാതൃഭൂമി 
60 22-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
61 26-10-2022 മാതൃഭൂമി 
62 28-10-2022 മലയാള മനോരമ 
63  28-10-2022  ദേശാഭിമാനി 
64  31-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
65  04-11-2022  ജനയുഗം 
66  05-11-2022  മാതൃഭൂമി 
67  07-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
68  08-11-2022 ജനയുഗം 
69  09-11-2022  കേരള കൌമുദി 
70  11 -11-2022 മലയാളമനോരമ 
  11-11-2022 ദേശാഭിമാനി 

 

71  16-11-2022 മലയാള മനോരമ 
72 17-11-2022 മലയാള മനോരമ 
73 22-11-2022 ജനയുഗം 
74 23-11-2022 ദീപിക 
75 25-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
76 25-11-2022 ഹിന്ദു 
77 26-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
78 26-11-2022 എക്സ്പ്രെസ് 
79 28-11-2022 മാതൃഭൂമി 
80 28-11-2022 കേരള കൌമുദി 
81 29-11-2022 ജനയുഗം 
82 01-12-2022 ജനയുഗം 
83 06-12-2022 ഹിന്ദു 
84 08-12-2022 മലയാളമനോരമ 
85 09-12-2022 മലയാള മനോരമ 
86 09-12-2022 കേരള കൌമുദി 
87 14-12-2022 കേരള കൌമുദി 
88 19-12-2022 ദീപിക 
89 23-12-2022 മലയാള മനോരമ 
90 23-12-2022 കേരള കൌമുദി 
91 24-12-2022 ദേശാഭിമാനി 
92 28-12-2022 മലയാള മനോരമ 
93 28-12-2022 ദേശാഭിമാനി 
94 30-12-2022 ദേശാഭിമാനി 
95 30-12-2022 കേരള കൌമുദി 
96 06-01-2023 വീക്ഷണം 
97 09-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
98 09-01-2023 ജനയുഗം 
99 10-01-2023 മാതൃഭൂമി 
100 10-01-2023 ജനയുഗം 
101 12-01-2023 മാതൃഭൂമി 
102 12-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
103 12-01-2023 കേരള കൌമുദി 
104 12-01-2023 ദീപിക 
105 12-01-2023 മാധ്യമം 
106 13-01-2023  മലയാള മനോരമ 
17 06-01-2023 വീക്ഷണം 
108 07-01-2023 മാതൃഭൂമി 
109 09-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
110 09-01-2023 ജനയുഗം 
111 10-01-2023 മാതൃഭൂമി 
112 10-01-2023 ജനയുഗം 

 

113 12-01-2023 മാതൃഭൂമി 
114 12-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
115 12-01-2023 കേരള കൌമുദി 
116 12-01-2023 ദീപിക 
117 12-01-2023 മാധ്യമം 
118 13-01-2023 മലയാള മനോരമ 
119 18-01-2023 മാതൃഭൂമി 
120 19-01-2023 മലയാളമനോരമ 
121 20-01-2023 മാതൃഭൂമി 
122 21-01-2023 കേരള കൗമുദി 
123 12-01-2023 മാതൃഭൂമി 
124 12-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
125 12-01-2023 കേരള കൌമുദി 
126 12-01-2023 ദീപിക 
127 12-01-2023 മാധ്യമം 
128 13-01-2023 മലയാള മനോരമ 
129 18-01-2023 മാതൃഭൂമി 
130 19-01-2023 മലയാള മനോരമ 
131 20-01-2023 മാതൃഭൂമി 
132 21-01-2023 കേരള കൌമുദി 
134 24-01-2023 മാതൃഭൂമി 
135 25-01-2023 മലയാള മനോരമ 
136 03-02-2023 കേരള കൌമുദി 
137 06-02-2023 മാതൃഭൂമി 
138 06-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
139 08-02-2023 മാതൃഭൂമി 
140 10-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
141 13-02-2023 കേരള കൌമുദി 
142 14-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
143 17-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
144 22-02-2023 കേരള കൌമുദി 
145 22-02-2023 എക്സ്പ്രെസ് 
146 23-02-2023 മാതൃഭൂമി 
147 24-02-2023 ദേശാഭിമാനി 
148 24-02-2023 കേരള കൌമുദി 
149 25-02-2023 കേരള കൌമുദി 
150 01-03-2023 കേരള കൌമുദി 
151 03-03-2023 മലയാള മനോരമ 
152 04-03-2023 മാതൃഭൂമി 
153 09-03-2023 മാതൃഭൂമി 
154 10-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
155 13-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
156 13-03-2023 കേരള കൌമുദി 
157 15-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
158 20-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
159 20-03-2023 കേരള കൌമുദി 
160 22-03-2023 ജനയുഗം 
161 30-03-2023 മാതൃഭൂമി 
162 30-03-2023 ദേശാഭിമാനി 
163 02-04-2023 മലയാള മനോരമ 
164 02-04-2023 കേരള കൌമുദി 
165 03-04-2023 മാതൃഭൂമി 
166 06-04-2023 ദേശാഭിമാനി 
167 06-04-2023 കേരള കൌമുദി 
168 10-04-2023 ദേശാഭിമാനി 
169 10-04-2023 കേരള കൌമുദി 
170 10 -04-2023 മാധ്യമം 
171 11-04-2023 ദേശാഭിമാനി 
172 12-04-2023 കേരള കൌമുദി 
173 12-04-2023 കേരള കൌമുദി 
174 14-04-2023 മലയാളമനോരമ 
175 20-04-2023 ദേശാഭിമാനി 
176 24-04-2023 ദേശാഭിമാനി 
177 24-04-2023 മാധ്യമം 
178 25 -04-2023 ദേശാഭിമാനി 
179 26 -04-2023 ദേശാഭിമാനി 
180 26 -04-2023 കേരള കൌമുദി 
181 27 -04-2023 ദേശാഭിമാനി 
182 06-05-2023  എക്സ്പ്രെസ് 
183 06 -05-2023 ജനയുഗം 
184 08 -05-2023 ദേശാഭിമാനി 
185 10 -05-2023 മലയാള മനോരമ 
186 18 -05-2023 ദേശാഭിമാനി 
187 23 -05-2023 മലയാള മനോരമ 
188 25 -05-2023 മാതൃഭൂമി 
189 30 -05-2023 കേരള കൌമുദി 
190 30 -05-2023 കേരള കൌമുദി 
191 03-06-2023  മാതൃഭൂമി 
192 05 -06-2023 മലയാള മനോരമ 
193 15 -06-2023 കേരള കൌമുദി 
194 15 -06-2023 ജന്മഭൂമി 
195 16 -06-2023 ജനയുഗം 
196 18 -06-2023 ഹിന്ദു 
197 18 -06-2023 ജനയുഗം 
198 22 -06-2023 ദേശാഭിമാനി 
199 22 -06-2023 ദേശാഭിമാനി 
200 22 -06-2023 മാധ്യമം 
201 24 -06-2023 ദേശാഭിമാനി 
202 24 -06-2023 ദേശാഭിമാനി 
203 28 -06-2023 മാതൃഭൂമി 
204 28 -06-2023 ദേശാഭിമാനി 
205 02-07-2023 ജനയുഗം 
206 05 -07-2023 ജനയുഗം 
207 06 -07-2023 ദേശാഭിമാനി 
208 10 -07-2023 മലയാളമനോരമ 
209 10 -07-2023 മലയാള മനോരമ 
210 10 -07-2023 കേരള കൌമുദി 
211 15 -07-2023 ദേശാഭിമാനി 
212  15 -07-2023 ജനയുഗം 
213  08-07-2023 ജനയുഗം 
214  20 -07-2023 ദേശാഭിമാനി 
215  21 -07-2023 ദേശാഭിമാനി 
216  22 -07-2023 ദേശാഭിമാനി 
217  24 -07-2023 കേരള കൌമുദി 
218  23-07-2023 ദേശാഭിമാനി 
219  26-07-2023  കേരള കൌമുദി 
220  27-07-2023  ദേശാഭിമാനി 
221 27-07-2023  ദേശാഭിമാനി  
222  31-07-2023  മാധ്യമം 
223  02-08-2023  ദേശാഭിമാനി 
224  03-08-2023  ദേശാഭിമാനി 
225  03-08-2023  ദേശാഭിമാനി 
226  03-08-2023  ദേശാഭിമാനി 
227  08-08-2023  കേരള കൌമുദി 
228  08-08-2023  മാധ്യമം 
229  09-08-2023 ദേശാഭിമാനി 
230   17-08-2023 ദേശാഭിമാനി 
231  17-08-2023 ദേശാഭിമാനി 
232  24-08-2023 മാതൃഭൂമി 
233  24-08-2023 ദേശാഭിമാനി 
234  24-08-2023 ദേശാഭിമാനി 
235  25-08-2023 ദേശാഭിമാനി 
236  04-09-2023  കേരള കൌമുദി 
237  04-09-2023  ജനയുഗം 
238  08-09-2023  കേരള കൌമുദി 
239  16-09-2023  ദേശാഭിമാനി 
240  10-10-2023 ദേശാഭിമാനി 
241  12-10-2023 ദേശാഭിമാനി 
242  12-10-2023 ദേശാഭിമാനി 
243  16-10-2023 മാതൃഭൂമി 
244  09-11-2023 എക്സ്പ്രെസ് 
245  09-11-2023  കേരള കൌമുദി 
246  09-11-2023  മലയാള മനോരമ 
247  13-11-2023  മലയാള മനോരമ 
248  15-11-2023  മാതൃഭൂമി 
249  15-11-2023  ദേശാഭിമാനി 
250  21-11-2023 ദീപിക 
251 30-11-2023 മലയാള മനോരമ 
252 01-12-2023 മലയാള മനോരമ