ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
1 03-06-2022 മാതൃഭൂമി
2 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
3 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
4 03-06-2022 ജനയുഗം 
5 09-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
6 09-06-2022 മംഗളം 
7 10-06-2022 കേരളകൗമുദി
8 13-06-2022 കേരളകൗമുദി
9 14-06-2022 മാതൃഭൂമി 
10 16-06-2022 മാതൃഭൂമി 
11 20-06-2022 കേരളകൗമുദി
12 24-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
13 01-07-2022 കേരളകൗമുദി
14 05-07-2022 മലയാള മനോരമ 
15 05-07-2022 മാതൃഭൂമി 
16 05-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
17 05-07-2022 കേരളകൗമുദി
18 11-07-2022 കേരളകൗമുദി
19 23-07-2022 ജനയുഗം 
20 04-08-2022 മലയാള മനോരമ 
21 08-08-2022 ദേശാഭിമാനി 
22 13-09-2022 മാതൃഭൂമി
23 05-09-2022 ജനയുഗം 
24 06-09-2022 ജനയുഗം 
25 14-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
26 15-09-2022 കേരള കൌമുദി 
27 15-09-2022 മംഗളം 
28 17-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
29 17-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
30 20-09-2022 മലയാള മനോരമ 
31 20-09-2022 മാതൃഭൂമി 
32 20-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
33 22-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
34 22-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
35 24-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
36 24-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
37 23-09-2022 ജനയുഗം 
38 23-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
39 23-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
40 23-09-2022 മലയാള മനോരമ 
41 26-09-2022 മാതൃഭൂമി 
42 26-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
43 26-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
44 26-09-2022 കേരള കൌമുദി 
45 27-09-2022 ദേശാഭിമാനി
46 28-09-2022 മാതൃഭൂമി 
47 28-09-2022 ദേശാഭിമാനി
48 28-09-2022 ദേശാഭിമാനി
49 30-09-2022 ദീപിക 
50 30-09-2022 ജനയുഗം 
51 30-09-2022 മലയാള മനോരമ 
52 07-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
53 20-10-2022 മലയാള മനോരമ 
54 20-10-2022 മലയാള മനോരമ 
55 20-10-2022 ദേശാഭിമാനി
56 20-10-2022 ജന്മഭൂമി 
57 21-10-2022 മലയാള മനോരമ 
58 21-10-2022 മലയാള മനോരമ 
59 21-10-2022 മാതൃഭൂമി 
60 22-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
61 26-10-2022 മാതൃഭൂമി 
62 28-10-2022 മലയാള മനോരമ 
63  28-10-2022  ദേശാഭിമാനി 
64  31-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
65  04-11-2022  ജനയുഗം 
66  05-11-2022  മാതൃഭൂമി 
67  07-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
68  08-11-2022 ജനയുഗം 
69  09-11-2022  കേരള കൌമുദി 
70  11 -11-2022 മലയാളമനോരമ 
  11-11-2022 ദേശാഭിമാനി 

 

71  16-11-2022 മലയാള മനോരമ 
72 17-11-2022 മലയാള മനോരമ 
73 22-11-2022 ജനയുഗം 
74 23-11-2022 ദീപിക 
75 25-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
76 25-11-2022 ഹിന്ദു 
77 26-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
78 26-11-2022 എക്സ്പ്രെസ് 
79 28-11-2022 മാതൃഭൂമി 
80 28-11-2022 കേരള കൌമുദി 
81 29-11-2022 ജനയുഗം 
82 01-12-2022 ജനയുഗം 
83 06-12-2022 ഹിന്ദു 
84 08-12-2022 മലയാളമനോരമ 
85 09-12-2022 മലയാള മനോരമ 
86 09-12-2022 കേരള കൌമുദി 
87 14-12-2022 കേരള കൌമുദി 
88 19-12-2022 ദീപിക 
89 23-12-2022 മലയാള മനോരമ 
90 23-12-2022 കേരള കൌമുദി 
91 24-12-2022 ദേശാഭിമാനി 
92 28-12-2022 മലയാള മനോരമ 
93 28-12-2022 ദേശാഭിമാനി 
94 30-12-2022 ദേശാഭിമാനി 
95 30-12-2022 കേരള കൌമുദി 
96 06-01-2023 വീക്ഷണം 
97 09-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
98 09-01-2023 ജനയുഗം 
99 10-01-2023 മാതൃഭൂമി 
100 10-01-2023 ജനയുഗം 
101 12-01-2023 മാതൃഭൂമി 
102 12-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
103 12-01-2023 കേരള കൌമുദി 
104 12-01-2023 ദീപിക 
105 12-01-2023 മാധ്യമം 
106 13-01-2023  മലയാള മനോരമ 
17 06-01-2023 വീക്ഷണം 
108 07-01-2023 മാതൃഭൂമി 
109 09-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
110 09-01-2023 ജനയുഗം 
111 10-01-2023 മാതൃഭൂമി 
112 10-01-2023 ജനയുഗം 

 

113 12-01-2023 മാതൃഭൂമി 
114 12-01-2023 ദേശാഭിമാനി 
115 12-01-2023 കേരള കൌമുദി 
116 12-01-2023 ദീപിക 
117 12-01-2023 മാധ്യമം 
118 13-01-2023 മലയാള മനോരമ 
119 18-01-2023 മാതൃഭൂമി 
120 19-01-2023 മലയാളമനോരമ 
121 20-01-2023 മാതൃഭൂമി 
122 21-01-2023 കേരള കൗമുദി