പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍

ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ് റസിഡന്‍സ് സ്ഥിര മേല്‍വിലാസം:
റൂം നമ്പർ. 301
തേർഡ് ഫ്ലോർ
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം - 695001
ടെലി. 0471-2336866
ഇ-മെയിൽ. min.ind@kerala.gov.in
ഉഷസ്
നന്ദൻകോട്
തിരുവനന്തപുരം
കിളിക്കൂട്
തിരുനിലയത്ത് റോഡ്
കുസാറ്റ് പി ഒ
എറണാകുളം - 682022

വിലാസം

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ്

തസ്തിക പേര് ഫോണ്‍
ഓഫീസ് മൊബൈല്‍
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ. എ. മണിറാം 0471- 2517353 9846905441
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. വിനോദ് .ജി 0471- 2517354 9895353102
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ശ്രീരാജ് സി. 0471-2517384 9447210251
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ജി വിജയദേവ് 0471- 2517355 9447018345
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ബി സേതുരാജ് 0471- 2517358 9446337400
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. വി. കെ. ജയശ്രീ 0471- 1517356 9496201338
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പ്രദീപ് മാത്യു പോൾ 0471-2517357 7907619017
പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്‍റ് ശ്രീ. വിനോദ് ജി. 9495937300
അഡീഷണൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്‍റ് ശ്രീ. ജയ്മോൻ കെ. 0471- 2517363 9446611500

വിലാസം

വിവരാവകാശം

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ശ്രീമതി. വി. കെ. ജയശ്രീ
0471- 1517356
9496201338
അപ്പീൽ അതോറിറ്റി
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ശ്രീ. വിനോദ് ജി.
0471- 2517354
9895353102..E-mail : tgvvinodds@gmail.com