എംഎസ്എംഇ സംരംഭകർക്കായി ശില്പശാല

അന്താരാഷ്ടതലത്തിൽ എംഎസ്എംഇകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സേവനങ്ങൾ / ഉത്പന്നങ്ങൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർക്കായി വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ സംരംഭകത്വ വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയ […]

ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി ദീർഘിപ്പിച്ചു

വ്യവസായ വകുപ്പ് മുഖേന ചെറുകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായുള്ള മാർജിൻ മണി വായ്പ പദ്ധതിയിൽ തിരിച്ചടവ് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുളളവർക്ക് ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു. സംരംഭകർക്ക് മാർജിൻ മണി […]

സംരംഭങ്ങൾ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം – വെബ്ബിനാർ

സംരംഭങ്ങൾ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം – വെബ്ബിനാർ സംരംഭങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംരംഭകർക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിക്കുന്നതിനായി വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ സംരംഭകത്വ വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ആയ […]

സിമുലേഷൻ ആന്റ് വാലിഡേഷൻ രംഗത്തെ ലോക പ്രശസ്ത കമ്പനി കേരളത്തിലേക്ക്

സിമുലേഷൻ ആന്റ് വാലിഡേഷൻ രംഗത്തെ ലോക പ്രശസ്ത കമ്പനി കേരളത്തിലേക്ക് സിമുലേഷൻ ആന്റ് വാലിഡേഷന് മേഖലയിൽ ലോകത്തെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ ഡി സ്പേസ് ടെക്നോളജീസ് കേരളത്തിൽ സെൻ്റർ […]

വനിതാ സംരംഭകത്വ വികസന പരിശീലന പരിപാടി

വനിതാ സംരംഭകത്വ വികസന പരിശീലന പരിപാടി         സംരംഭകർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വനിതകൾക്കായി വ്യവസായ – വാണിജ്യ വകുപ്പിന്റെ സംരംഭകത്വ വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് […]

ബിസിനസ് ഇനീഷ്യേഷൻ പ്രോഗ്രാം

പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്ന സംരംഭകർക്കായി സംരംഭകത്വ വികസന സ്ഥാപനമായ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ്, വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് 10 ദിവസത്തെ ബിസിനസ് ഇനീഷ്യേഷൻ […]

വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

എം.എസ്.എം.ഇ സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമൂലധനം സ്വയം വിലയിരുത്താനും മെച്ചപ്പെടുത്താനുമായി വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ സംരംഭകത്വ വികസന സ്ഥാപനമായ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് (കെ.ഐ.ഇ.ഡി), വർക്കിങ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് […]

ബിസിനസ് ഗ്രോത്ത് പ്രോഗ്രാം: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കേരളത്തിലെ സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെ (എം.എസ്.എം.ഇ) പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്‌മെന്റിന്റെ (KED) നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സെന്റർ (EDC) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന […]

മാർജിൻ മണി വായ്പ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി

വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് മുഖേന എടുത്തിട്ടുള്ള മാർജിൻ മണി വായ്പ കുടിശ്ശിക അടച്ചു തീർക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന വ്യവസായ സംരംഭകരെ സാഹായിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. […]

ക്വാറി ഖനന റോയൽറ്റി/ഫീസ്: ആനുപാതികമല്ലാതെ അമിതവില ഈടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനനടപടി

സർക്കാർ വർധിപ്പിച്ച ക്വാറി ഖനന റോയൽറ്റി/ഫീസ് വർധനയ്ക്ക് ആനുപാതികമല്ലാതെ അമിതവില ഈടാക്കുന്ന ഉൽപാദകർക്കെതിരെയും വിതരണക്കാർക്കെതിരെയും കർശനനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിനിടയിൽ […]