കെൽട്രോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിനെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹബ്ബാക്കി ഉയർത്തും : വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ്